Ангилал

Чойбалсан сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн дотоод журам

       Нийтлэг үндэслэл           Цэцэрлэгийн багш ажилтнууд нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, ариун цэвэр эрүүл ахуй, осол аюулгүйн дүрэм, журам, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудын тогтоол шийдвэр, бусад тогтоол шийдвэр бусад хууль тогтоомж , тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад актуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж багш ажилчдын

Дэлгэрэнгүй