Ангилал

ЗАН

Тус цэцэрлэгийн  ЗАН нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд  А. Ганчимэг  ахлагчтай  3 бүлгийн 6 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр СӨБ-ын сургалтын Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааг амжилттай  зохион байгуулан ажиллаж байна.


Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч :  Энэбиш овогтой Нарантуяа           утас : 99573488 Арга зүйч : Чадраавал овогтой Түвшинжаргал     утас : 80780218


Чойбалсан сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн дотоод журам

       Нийтлэг үндэслэл           Цэцэрлэгийн багш ажилтнууд нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, ариун цэвэр эрүүл ахуй, осол аюулгүйн дүрэм, журам, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудын тогтоол шийдвэр, бусад тогтоол шийдвэр бусад хууль тогтоомж , тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад актуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж багш ажилчдын

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Чойбалсан сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь 1965 оны 10-р сарын 25нд Дорнод аймгийн АДХГЗ –ны Гэгээрлийн хэлтсийн 66 тоот захирамжийн дагуу Хэрлэнгийн САА-н атарчдын байранд 25 хүүхэдтэй, 5 ажиллагсадтай анх байгуулагдаж байсан. Газар зүй:  Чойбалсан хотоос 50 км зайтай Чойбалсан сумын төв Хулстай гэдэг газарт байрладаг. Хулстай, Сүмбэр, Энгэр шанд, Хөх нуур гэсэн 4 багтай. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ: Одоогийн байдлаар 5 бүлэгт 144 хүүхэд, 24 багш

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

2016-2017 оны хичээлийн жилийн зорилго Багш, ажилтан, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, эрүүл, чийрэг, зөв төлөвшүүлэх эрүүл таатай орчин бүрдүүлж, эрсдэлгүй бүсийг  нэмэгдүүлэн тэдний бие даан тасралтгүй хөгжих хүсэл сонирхлыг нь дэмжин, орон нутаг, эцэг эх, олон нийтийн оролцоог сайжруулна. 2016-2017 оны хичээлийн жилийн зорилтууд Сум орон нутаг, цэцэрлэгийн онцлогийг илэрхийлсэн, хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээ, сонирхлыг дэмжсэн үзэл баримтлал бүхий сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Дэлгэрэнгүй